„Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
Wszystko na chwałę Bożą czyńcie”
1 Kor 10, 31
„Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
Wszystko na chwałę Bożą czyńcie”
1 Kor 10, 31

TAK, uwielbienie jest:
• codziennym stylem życia;
• postawą serca;
• oznaką relacji z Panem;
• pragnieniem szukania Boga;
• wyrazem dziękczynienia za to,co Najwyższy zrobił i robi w naszym życiu;
• oznaką Bożego charakteru w nas (pokój, miłość, sprawiedliwość, wierność itd.);
• oczekiwaniem na działanie Ducha Świętego.


NIE, uwielbienie nie jest:
• przedstawieniem, show;
• określonym stylem muzycznym, tylko tańcem czy jakąkolwiek formą artystyczną;
• naszym uczuciem, emocjami, które w danej chwili przeżywamy;
• czymś, co charakteryzuje konkretny kościół czy społeczność;
• dobrze zaaranżowanymi pieśniami.


Pismo Święte o uwielbieniu

Najbardziej „życiowa” księga świata – Pismo Święte, wielokrotnie dotyka zagadnienia uwielbiania Najwyższego, Jedynego Pana. Zachęcamy do medytowania Bożego Słowa i odkrywania w nim prawdy o naszym powołaniu. Wszak jesteśmy stworzeni po to, by uwielbiać!

Proponujemy rozważanie następujących fragmentów:

Kol 3, 23
„Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi”

Ps 68, 5-7
„radujcie się przed Jego obliczem!”

Tb 8, 1-21
„Bądź uwielbiony, Boże, wszelkim czystym uwielbieniem!”

Ps 34, 1-23
„Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała”

Rz 15, 1-13
„zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa“

Iz 1, 11a; 16a
„Co mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Pan. […] Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło!”

Hbr 13, 5-21
„Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż raduje się Bóg takimi ofiarami”

Łk 1, 46-55
„raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”

Ps 100, 1-5
„Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie: służcie Panu z weselem”

Ps 148, 1-14
„tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem”

Ap 5, 11-14
„Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!”

Ef 5, 5-21
„napełniajcie się Duchem, przemawiając so siebie wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie za wszystko Bogu Ojcu”

Jk 5, 10-20
„Spotkało kogoś z was nieszczęście ? niech się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny!”

1 Tes 5, 14-23
„zawsze usiłujcie czynić czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie”

Ap 4, 1-11
„bez wytchnienia mówię dniem i nocą : <<Święty, Święty, Święty, pan Bóg wszechmogący”

Dn 5, 13-30
“Bogu, w którego mocy jest twój oddech I wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś”

Sof 3, 14 a
„Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca ”

Ps 40, 4a
„I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga”

Dn 3, 51-99
“Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!”

Ps 92, 1-16
“rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich”

Ps 68, 1-20
“Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać”

2 Krn 20, 1-25
“w czasie kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, pan urządził zasadzkę na Amonitów”

Joz 6, 1-20
“Skoro tylko lud usłyszał dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny I mury rozpadły się na miejscu”

2 Sm 22, 1-20
“W moim utrapieniu wzywam Pana I wołam do mojego Boga. Usłyszał On głos mój ze swojej świątyni”

Mk 6, 30-44
“wziąwszy pięć chlebów I dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby […] także dwie ryby rozdzielił między wszystkich”

Łk 1, 38
„Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego”